– Statut prawny

UCHWAŁA NR LXIV/813/23

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXII/301/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, zmienionej uchwałą nr XXXVI/482/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, uchwałą nr LIII/695/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz uchwałą nr LIX/756/23 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, dalej „Statut”, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 Statutu po pkt. 37) dodaje się pkt 38) w brzmieniu:
„38) dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów niepełnosprawnych odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo do najbliższej szkoły podstawowej, do najbliższej szkoły ponadpodstawowej i do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, zgodnie z art. 32 ust. 6 i 7 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900).”;
2) § 3 ust. 2 pkt 9 Statutu zmienia się w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:
,,9) obsługa finansowo-księgowa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szałajko

Uzasadnienie

Na podstawie art. 32 ust. 6 i 7 oraz art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) na gminę nałożono obowiązek opieki i dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do najbliższych jednostek edukacyjnych, w których te dzieci i uczniowie niepełnosprawni pobierają naukę.
W związku z tym, iż Zespół Oświaty Gminnej jako jednostka organizacyjna, powołana do realizacji zadań zleconych przez gminę, zajmuje się ogólną obsługą placówek oświatowych, organizacja dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w wyżej wymienionym zakresie wpisuje się w charakter zadań statutowych jednostki, do których już należy dowożenie uczniów na zajęcia szkolne, które odbywają się poza główną siedzibą szkół publicznych.
Ponadto, ze względu na uchylenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy i wejście w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. poz. 1666) oraz ze względu na utworzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, konieczne stało się uaktualnienie postanowienia § 3 ust. 2 pkt 9 Statutu.
Uchwała niniejsza nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Strzelin.

Załącznik:

Uchwała nr LXIV/813/23


UCHWAŁA NR LIX/756/23

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXII/301/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, zmienionej uchwałą nr XXXVI/482/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz uchwałą nr LIII/695/22 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, dalej „Statut”, wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 3 ust. 1 Statutu po pkt. 36) dodaje się pkt 37) w brzmieniu:
„37) dowożenia uczniów na zajęcia szkolne, odbywające się poza główną siedzibą szkół publicznych, w szczególności na basen.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szałajko

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Gmina Strzelin, dbając o rozwój fizyczny uczniów szkół, dla których jest organem prowadzącym, od początku powstania Aquaparku Granit zabezpiecza środki finansowe na możliwość organizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie.
W związku z tym, iż Zespół Oświaty Gminnej zajmuje się ogólną obsługą placówek oświatowych, organizacja dowozu uczniów w wyżej wymienionym zakresie wpisuje się w zadania statutowe jednostki, podobnie jak organizowanie dowozu uczniów na inne zajęcia, odbywające się poza siedzibami szkół.
Uchwała niniejsza nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Strzelin.

Załącznik:

Uchwała nr LIX/756/23


UCHWAŁA NR LIII/695/22

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) – Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:
§ 1. W Załączniku do uchwały nr XXII/301/20 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, zmienionej uchwałą nr XXXVI/482/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, dalej „Statut”, wprowadza się następującą zmianę:
1) uchyla się § 3 ust. 1 pkt 15) Statutu;
2) uchyla się § 3 ust. 1 pkt 35) Statutu;
3) w § 3 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 12), 13), 14), 15) i 16), którym nadaje się następujące brzmienie:
12) zapewnienie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych,
13) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników oraz kierowników jednostek obsługiwanych,
14) przygotowywanie i przeprowadzanie wspólnych postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie wewnętrznych Regulaminów udzielania zamówień poniżej kwot określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – na usługi i dostawy w zakresie środków czystości i higieny oraz działając w ramach pomocniczych działań zakupowych – na dostawy opału do jednostek obsługiwanych,
15) sprawowanie nadzoru nad pracami konserwacyjno-technicznymi oraz pracami remontowymi prowadzonymi przez jednostki obsługiwane,
16) zapewnienie obsługi organizacyjnej poprzez skierowanie pracowników pomocniczych do jednostek obsługiwanych.
4) w § 10 dodaje się ust. 3, któremu nadaje się następujące brzmienie:
„3. Zespół gospodaruje powierzonym mu mieniem komunalnym ruchomym i wykonuje zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Strzelina

Elżbieta Kasprzyszak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) – Rada Miejska tworzy, łączy i likwiduje jednostki organizacyjne gminy oraz nadaje i zmienia ich statuty. Taką jednostką organizacyjną Gminy Strzelin jest funkcjonujący od 1995 r. Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie [dalej: „ZOG”], będący jednostką budżetową. ZOG w imieniu Gminy Strzelin zajmuje się sprawami oświatowymi niezastrzeżonymi przepisami prawa dla gminnych jednostek oświatowych i innych organów oraz wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Strzelin. Konieczna jest zmiana zadań w związku z reorganizacją obsługi oświaty w Gminie Strzelin oraz doprecyzowanie zasad gospodarowania przez ZOG mieniem komunalnym powierzonym ZOG.
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie przewiduje rozszerzenie dotychczasowych kompetencji ZOG w ramach wspólnej obsługi, co wiąże się ze zmianą uchwały nr XXIV/318/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych – placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelin. Zmiana ww. uchwały spowodowała potrzebą zmiany zakresu zadań realizowanych przez ZOG w ramach wspólnej obsługi i wprowadzenie tych zmian do Statutu ZOG.
Uchwała niniejsza nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Strzelin.

Załącznik:

Uchwała nr LIII/695/22


UCHWAŁA NR XXXVI/482/21

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) – Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/301/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty
Gminnej w Strzelinie wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 3.1. pkt. 35 otrzymuje następujące brzmienie:
„zapewnienie kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym prowadzenie
dokumentacji pracowniczej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szałajko

Załącznik:

Uchwała nr XXXIV/482/21UCHWAŁA NR XXII/301/20

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2020 r., poz. 713) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U.

z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) – Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Statut Zespołu Oświaty Gminnej, określony uchwałą nr XXIV/319/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem

do niniejszej uchwały.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/319/16 z dnia 30 sierpnia

2016 r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. § 4 ust. 9 załącznika do uchwały, o której mowa w ust. 2, traci moc z dniem 1 września 2021 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Przewodniczący Rady

Miejskiej Strzelina

Ireneusz Szałajko

Załącznik:

Statut Zespołu Oświaty Gminnej

Back to top